Verksamhetsområden

Vatten och avlopp omfattar i stora drag

 • Vattenverk
 • Reningsverk
 • Vatten-, avlopps- och dagvattenledningar
 • Tryckstegringsstationer
 • Högreservoarer (vattentorn) och lågreservoarer
 • Avloppspumpstationer
 • Reparation och underhåll
 • Jourverksamhet, t.ex. vattenläckor
 • Projekt
 • Kommunikation och information


Avfall och återvinning omfattar i stora drag

 • Återvinningscentraler
 • Insamling och transport av hushållsavfall, dvs. matavfall och restavfall
 • Centrala uppsamlingsplatser
 • Slam från enskilda avloppsanläggningar
 • Projekt
 • Kommunikation och information

 

 

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90