Höjd avfallstaxa i Ludvika kommun från och med den 1 januari 2021

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun har beslutat att höja både grundavgiften samt hämtnings- och behandlingsavgiften för alla avfallskunder med 18 procent. Det innebär en höjning av avfallsavgiften med 43 kronor i månaden för abonnemang Standard som är det vanligaste alternativet för villaägare. Avgiftshöjningen är en anpassning till ökade kostnader.

 

Det nya avfallssystemet blev dyrare att införa än beräknat, uteblivna intäkter för insamling av förpackningsmaterial, höjda behandlingsavgifter och transporter för avfall samt höjd förbränningsskatt är några av orsakerna till att avfallstaxan i Ludvika kommun nu behöver höjas. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avfallstaxan. Avfallshanteringen är helt avgiftsfinansierad och det innebär att kostnaderna för verksamheten måste täckas via avfallstaxan.

 

Frågor och svar om taxan, avfall, sortering och återvinning

Nej. Avfallshanteringen i kommunen får varken gå med vinst eller förlust. Det betyder att kommunen inte tjänar pengar på att hämta och hantera ditt avfall.

Avfallshanteringen är helt avgiftsfinansierad och det innebär att kostnaderna för verksamheten måste täckas via avfallstaxan.

Det nya avfallssystemet som infördes 2019 blev dyrare att införa än beräknat. Kostnadsersättningen för insamling av förpackningsmaterial har uteblivit, behandlingsavgifterna för avfall och transporter har höjts och förbränningsskatten som infördes 2020 kommer att höjas ytterligare år 2021. Det är några av orsakerna till att avfallstaxan i Ludvika kommun nu behöver höjas.

Avfallstaxan höjs med 18 procent. Hur stor din förändring blir beror på vilket abonnemang du har. Har du en villa med abonnemang Standard motsvarar detta cirka 43 kronor i månaden.

I juni 2018 beslutade regeringen att senast januari 2021 skulle 60 procent av alla fastigheter erbjudas så kallad bostadsnära förpackningsinsamling. I beslutet var det tänkt att producenterna av förpackningar samt tidningar och returpapper skulle bekosta insamlingen. Detta skulle ge kommunen en självkostnadsersättning för insamlingen av förpackningsavfallet.


I maj i år, meddelade dock regeringen att bestämmelserna behöver utredas ytterligare och införandet flyttas därför fram. De 60-tal kommuner i Sverige som redan har etablerat ett nytt insamlingssystem för förpackningsavfall från småhus, bland annat Ludvika kommun, får ingen ersättning för denna insamling som det var tänkt (utebliven ersättning på cirka 5 miljoner kronor).

2020 införde regeringen en avfallsförbränningsskatt som innebär att det kostar pengar att förbränna ditt restavfall. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis och det kommer att bli ännu dyrare framöver, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. Dessutom tillkommer kostnader för utsläppsrätter och deponiskatt för askhanteringen.


Det bästa är att lämna så lite restavfall som möjligt. Genom att sortera ut matavfall, förpackningar samt tidningar och returpapper, kan vi tillsammans minimera restavfallet. På så sätt minskar kostnaderna för att ta hand om det.

Det är kommunfullmäktige i Ludvika kommun som beslutar om avfallstaxan.

Den nya avfallstaxan gäller från och med den 1 januari 2021.

Det finns flera förklaringar till varför det nya systemet infördes.

 

Avfall är en resurs men för att kunna ta tillvara det måste det sorteras och lämnas på rätt ställe. Vi behövde bli bättre på att sortera ut och samla in matavfall, förpackningar samt tidningar och returpapper för att nå fastställda nationella, regionala och lokala miljö- och återvinningsmål.

 

Vi ville också förenkla för dig som kund att lämna förpackningsavfall till materialåtervinning.

Det finns många skäl, först och främst miljöskäl. Genom att sortera och återvinna förbättrar vi miljön både för oss själva och för kommande generationer. Men även ekonomiska skäl talar för sortering. Dessutom finns det faktiskt lagar som säger att vi är skyldiga att sortera vårt avfall för återvinning.

Nej. Om du inte skulle sortera utan lägga allt avfall i den vanliga soppåsen för restavfall skulle det bli ännu dyrare för dig som kund. Kostnaden för kommunen att ta hand om ditt restavfall har ökat med 79 procent sedan 2017, trots att mängden restavfall har minskat kraftigt.

I Ludvika sorterar vi ut matavfall, restavfall, förpackningar samt tidningar och returpapper. Det som inte hör hemma i sorteringskärlen, det vill säga grovavfall, elavfall och farligt avfall lämnar du på en bemannad återvinningscentral.

Om du slänger dina förpackningar i soppåsen för restavfall eldas de upp och återvinns alltså inte. Att elda upp avfall och förpackningar generar värme eller el som kan användas för till exempel uppvärmning av bostäder, men det är betydligt mer resurseffektivt och bättre för miljön att göra nya produkter av gamla förpackningar. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.


Det blir också mycket dyrare. Restavfallet tas om hand genom förbränning som redan idag är dyrt och det kommer att bli ännu dyrare framöver med tanke på den av regeringen beslutade avfallsförbränningsskatten som infördes 2020. Förpackningsmaterialet som sorteras i sorteringskärlen får WBAB däremot ersättning för.

I och med det nya avfallssystemet har ludvikaborna blivit mycket bra på att sortera sitt avfall. Rätt saker ligger på rätt plats i sorteringskärlen vilket gör att vi enkelt kan ta hand om och återvinna materialet i nästa steg.

 

Dessutom har mängden mat- och restavfall minskat. Genom att förebygga och begränsa avfall så mycket som möjligt minskar vi användningen av jordens resurser och dess påverkan på miljön.

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, tidningar, returpapper och farligt avfall. Exempelvis tops, tandborstar, disktrasor, blöjor, tuggummi, fönsterkuvert, bindor, snus, stearinljus, dammsugarpåsar och diskborstar.

Farligt avfall är kemikalier, gifter och andra skadliga ämnen som du inte längre har användning för, exempelvis, färger, lösningsmedel, bekämpningsmedel, oljor, rengöringsmedel, tv-apparater, vitvaror, batterier och ljuskällor.

Som förpackning räknas det material som omsluter och skyddar en vara. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorterar du den efter det material som den består mest av.