Vi kan bli bättre på att sortera i
Smedjebacken

Resultatet av den plockanalys som genomfördes i november 2017 visar att endast cirka en tredjedel av det avfall som slängs i kärlet för restavfall* är sådant som faktiskt ska gå till förbränning, resten ska återvinnas, återanvändas, tas om hand eller deponeras.


– Främst är det förpackningar och returpapper som istället borde lämnas till återvinning och matavfall som ska läggas i den egna komposten, i kärlet för matavfall eller i avfallskvarnen som hamnar fel, säger Ingemar Hellström styrelseordförande i WBAB och fortsätter:


– Det ser ut på liknade sätt på många andra håll i Sverige men vi är ändå förvånade över att det var så mycket mat i restavfallet då vi har sortering av matavfall sedan lång tid tillbaka i Smedjebacken.


Plockanalysen ger vägledning

Vid en plockanalys sorteras avfall i olika avfallsslag för att få en bild av hur hushållsavfallet är sorterat.


– Det ger oss kunskap om hur vi ska arbeta vidare med kommunikation och andra åtgärder kring avfallshanteringen, förklarar Ola Nyström, återvinningschef på WBAB.


Den aktuella plockanalysen bestod i att analysera och jämföra innehållet i soppåsen för restavfall från villor med hemkompost, flerfamiljshus med kärl för matavfall och flerfamiljshus med matavfallskvarn. Urvalet gjordes slumpvis och omfattade cirka 350 hushåll.


Plockanalysen pekar inte på några stora skillnader mellan de olika grupperna i Smedjebacken. Villor med hemkompostering hade en
något större andel matrester i restavfallet jämfört med flerfamiljshusen.


– Resultatet visar att vi behöver jobba med flera olika åtgärder för att bli bättre. Självklart behöver var och en ta ansvar och sortera sitt avfall på bästa sätt, men vi ser också att det behövs mer praktiska lösningar för att sortera och bli av med sitt avfall. Vi behöver även
sprida kunskap om varför det är så viktigt att sortera rätt och bli tydligare mot kunden när det inte är tillräckligt bra sorterat, säger Ola Nyström.


Vill göra det lättare att återvinna

Fokus för avfallshanteringen är att minska avfallsmängderna och öka
resursutnyttjandet.


– En del i det arbetet handlar om att göra det enklare för hushållen att lämna förpackningar och returpapper till materialåtervinning. Genom att erbjuda smartare lösningar för sortering kan vi tillsammans öka återvinningen, konstaterar Ingemar Hellström.


Den nya avfallsplanen för Ludvika och Smedjebacken, kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022, som antogs i Smedjebackens kommunfullmäktige den 23 april i år och som kommer upp för beslut i Ludvikas kommunfullmäktige senare i vår innehåller flera åtgärder som syftar till att minska mängden avfall till förmån för hållbar konsumtion. Bland annat kommer WBAB utreda möjligheten att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper hos villor och fritidshus i Smedjebacken och det kommunala bostadsbolaget Bärkehus kommer också att utreda fastighetsnära insamling för sina flerfamiljshus.


– Fastighetsnära insamling tillsammans med kommunikations-insatser har visat sig fungera bra när det handlar om att minska
mängden förpackningar och returpapper i restavfallet. I Ludvika inför vi den här servicen hos villahushållen och fritidshusägarna under 2019, berättar Ola Nyström och tillägger:


– Även regeringen vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper. De har tagit fram en promemoria som just nu är ute på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. De föreslår bland annat att insamling i eller vid bostadsfastigheter ska bli ny norm.


*Restavfall är exempelvis blöjor, bindor, tandborstar, dammsugarpåsar, disktrasor, kuvert och tops, d.v.s. det som är kvar efter utsortering av matavfall, förpackningar, tidningar/returpapper och farligt avfall.

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90