Beslut om nytt avfallssystem i Ludvika kommun

Sortering hemma.

Måndagen den 30 oktober 2017 beslutade kommun-fullmäktige om ett nytt avfallssystem i Ludvika kommun. Det innebär att alla hushåll, företag och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall och restavfall (brännbart avfall som inte är förpackningar eller tidningar/returpapper) istället för att blanda det i samma soppåse som görs idag.

 

Dessutom kommer villahushållen och fritidshusägarna erbjudas möjlighet att få förpackningar och tidningar/returpapper hämtade hemma vid fastigheten, så kallad fastighetsnära insamling (förkortat FNI). Planen är att bytet av avfallssystem ska ske under 2019.


– Vi är glada att kommunfullmäktige äntligen tagit detta beslut. Det nya avfallssystemet gör att Ludvika står väl rustad i arbetet för att nå de nationella miljömål som riksdag och EU bestämt samtidigt som vi ökar servicen till villahushållen och fritidshusägarna, säger Sabine Dahlstedt, VD på det kommunala driftbolaget WBAB (WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB).


Utsortering av matavfall och möjlighet att bli av med förpackningarna hemma

Alla hushåll och verksamheter ska börja sortera ut matavfall och restavfall, något som redan görs i tretton av Dalarnas femton kommuner och på många andra håll i landet.


Förpackningar och tidningar/returpapper ska precis som tidigare sorteras ut. På återvinningsstationerna finns det behållare för metall-, plast-, pappers- och glasförpackningar samt tidningar/returpapper och batterier. Villahushåll och fritidshusägare kommer att få möjlighet att välja om de vill ha sina förpackningar, tidningar/returpapper och batterier hämtade hemma vid fastigheten. Insamlingssystemet kallas för fastighetsnära insamling och innebär konkret att kunden får två kärl som är uppdelade i flera olika fack, där varje avfallsslag har sin egen plats. Allt avfall hämtas sedan av en sopbil som också är försedd med olika fack så att inget avfall blandas. Ju renare avfallet är desto lättare är det att materialåtervinna det.


– Fastighetsnära insamling är ett enkelt system. Hushållen slipper lagra förpackningar och annat hemma innan de åker till en återvinningsstation, säger Ola Nyström, återvinningschef på WBAB, och förklarar:


– I stället räcker det att ha tre behållare under diskbänken. En för matavfall, en för restavfall och en för förpackningar och tidningar/returpapper. Sedan tar man med sig avfallet ut till sina kärl och sorterar det lätt i de olika facken.


Renare avfall och bättre sortering

Det finns flera förklaringar till varför det nya systemet införs. Avfall är en resurs men för att kunna ta tillvara det måste det sorteras och lämnas på rätt ställe.


– Vi behöver bli bättre på att sortera ut och samla in matavfall, förpackningar och tidningar/returpapper för att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och återvinningsmål som finns fastställda, säger Ola Nyström.


Han fortsätter:


– Det finns exempelvis ett nationellt miljömål som säger att minst 50 procent av matavfallet ska samlas in och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Matavfallsinsamlingen kommer att ge nyttigheter som biogas och biogödsel. Men för att behandlingen ska fungera är det viktigt att matavfallet är rent och inte innehåller annat avfall.


– Vi kan också konstatera att det behöver bli enklare att lämna förpackningar och tidningar/returpapper till materialåtervinning. Idag slängs många förpackningar och även tidningar/returpapper felaktigt i soppåsen istället för i sina behållare på återvinningsstationen. Det gör att detta avfall går till förbränning istället för att materialåtervinnas som är mycket bättre för både ekonomin och miljön.


– Det rör sig om så mycket som två tredjedelar av innehållet i en soppåse som idag är felsorterat. Genom att göra det lätt att göra rätt räknar vi med att öka mängden utsorterade förpackningar och tidningar/returpapper samtidigt som innehållet i soppåsen för restavfall kommer att minska.


Premiär för fastighetsnära insamling i Dalarna

Ludvika blir först ut i Dalarna med att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar/returpapper för villahushåll och fritidshusägare, men redan idag finns systemet i ett 40-tal kommuner och ytterligare ett 20-tal står i startgroparna för att införa det.

– Hushållen är överlag väldigt nöjda med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar/returpapper i de kommuner som har den här typen av insamlingssystem. De uppskattar enkelheten och att de slipper stöket med att lagra och frakta förpackningarna till en återvinningsstation. En annan positiv effekt är att förpackningarna som felaktigt hamnar i restavfallspåsen minskar rejält genom fastighetsnära insamling, berättar Sabine Dahlstedt och fortsätter:


– Det här har vi tagit fasta på när vi har valt system. Det ska vara enkelt att göra rätt för kunden, samtidigt som avfallet ska vara bra sorterat och hålla hög kvalitet.


Så påverkas avfallstaxan

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilken avfallstaxa som ska gälla i kommunen. Exakt hur taxan kommer att förändras genom införandet av det nya avfallssystemet och hur det i sin tur påverkar den enskilda kunden går inte att uttala sig om i nuläget.

– Det vi vet redan idag är dels att avfallstaxan kommer att vara miljöstyrande, d.v.s. det ska löna sig att sortera sitt avfall till återbruk och materialåtervinning, dels att avgiften kommer att behöva höjas. Sedan ska man också komma ihåg att det hade blivit ännu dyrare om vi inte skulle gjort något, kommenterar Sabine Dahlstedt och förklarar:


– Genom exempelvis ökade förbränningskostnader och via att en förbränningsskatt som är aktuell att införas. När vi nu börjar sorterar ut matavfall och ser till att minska mängden förpackningar och tidningar/returpapper i restavfallspåsen håller vi nere framtida kostnader.


Det nya avfallssystemet införs under 2019

Nu när beslutet är taget börjar arbetet med att planera och förbereda införandet av framtidens avfallssystem i Ludvika kommun. 


– Det är mycket som ska göras innan det nya systemet införs 2019. Vi ska exempelvis ta fram tydliga instruktioner så att alla kunder vet hur sorteringen går till, köpa in nya fordon och kärl samt anpassa regler och avgifter. Dessutom kommer villahushållen och fritidshusägarna få välja abonnemang, d.v.s. om de enbart vill ha matavfallet och restavfallet hämtat eller om de även väljer fastighetsnära insamling av sina förpackningar och tidningar/returpapper, säger Ola Nyström.


VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDSERVICE

0240-309 90

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90