Avfallsplan och föreskrifter

Avfallshanteringen i Sverige styrs av lagar, förordningar och föreskrifter. Reglerna finns för att minska avfallets negativa miljöpåverkan, och för att vi ska kunna använda avfallet som en resurs.

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en Renhållningsordning som styr avfallsplaneringen lokalt. Renhållningsordningen består av föreskrifter om avfallshantering samt en avfallsplan.

 

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsägare och verksamheter se vilket ansvar som vilar på dem.

 

Föreskrifter LudvikaPDF

Ludvika placering av kärl, avfallsutrymmen m.mPDF

Råd och rekommendationer gällande slamtömningPDF
Föreskrifter SmedjebackenPDF
 

Råd och rekommendationer

Placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar (pdf)
Avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare (pdf)

 

Avfallsplan

För varje kommun ska finnas en avfallsplan. Den innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Den ska säkerställa en långsiktigt bra och kostnadseffektiv avfallshantering för kommunen.

Dalarnas femton kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna, har tagit fram kommunala avfallsplaner. Ett fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall och att förbereda avfall för återanvändning.

Branschföreningen Avfall Sverige har tagit fram en långsiktig nollvision som vi arbetar efter - "Det finns inget avfall".

 

Ludvika: Avfallsplan, strategier och målPDF

 

Ludvika: Avfallsplan, åtgärdsprogramPDF

 

Smedjebacken: Avfallsplan – Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2020, mål och åtgärder PDF

 

Smedjebacken: Avfallsplan – kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2020, underlagPDF

 

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. Bestämmelser om avfall finns i femtonde kapitlet.

Text

VÄXEL

0240-309 00

 


KUNDTJÄNST

0240-309 90

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90