Vattenpark planeras i Smedjebacken

Skiss över preliminär utformning av vattenparken. Illustration: Sweco

Ett förslag på utformning av vattenparken. Illustration: Sweco

Just nu pågår ett projekt med syfte att anlägga en vattenpark i anslutning till Bylandets reningsverk vid sjön Barken i Smedjebacken.

Parken ska ta hand om det renade avloppsvattnet från reningsverket, men kommer också att bli ett spännande och annorlunda rekreationsområde för allmänheten med bland annat gångstråk, bänkar, fågeltorn och vattenkanaler.

Tanken är även att parken ska bidra till ökad kunskap kring vattenfrågan ur ett miljöperspektiv. Skolor, förskolor och övriga besökare kommer exempelvis få en vattenlektion direkt i parken via informationstavlor.

 

Projekt "Vattenpark i Smedjebacken"

Projektet, som kommer att pågå fram till år 2024, drivs av WessmanBarken Vatten & Återvinning (WBAB) tillsammans med Smedjebackens kommun och ingår som en del i ett stort EU-projekt, LIFE 15 IP SE 015 Rich Waters. Inom EU-projektet samarbetar WBAB med Västerås stad, Mälarenergi AB och Uppsala kommun som också planerar att anlägga liknande vattenparker.

 

Därför en vattenpark

Parken kommer att fungera som ett extra reningssteg för renat avloppsvatten som på biologisk väg kommer att kunna fånga upp näringsämnen samt bidra till rening av miljögifter och medicinrester. Kväve och fosfor är näringsämnen som bidrar till övergödningen i Mälaren och Östersjön. Tillförseln av kväve och fosfor till havet kommer från våra vattendrag. En vattenpark kan fungera som fälla för näringsämnen genom upptag i växter, sedimentation av organiskt bundet kväve och fosfor samt genom nedbrytning av organiskt material, så kallad denitrifikation.

 

På planeringsstadiet – byggstart tidigast 2019

Projektet med vattenparken pågår, men flera steg återstår innan en park kan bli verklighet. Tillstånd ska sökas och detaljprojektering genomföras. Om allt går enligt planerna kan vattenparken preliminärt börja byggas under början av 2019.

 

Finansiering

Investeringen för att projektera och bygga vattenparken är beräknad till cirka 9,5 miljoner kronor varav 2,5 miljoner kronor är EU-bidrag från LIFE. Det är även möjligt att söka andra bidrag bland annat hos Länsstyrelsen ur LOVA och Naturvårdsverkets Våtmarkssatsning LONA.

 

Bakgrund

I Smedjebacken har det länge funnits en vision om att utveckla en vattenpark för att leda renat vatten från Bylandets reningsverk. Det har tidigare genomförts två förstudier som delvis har finansierats av s.k. LIP- och LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsåtgärder) från Länsstyrelsen. Projektet Vattenpark i Smedjebacken är numera en del av EU-projektet LIFE 15 IP SE 015 Rich Waters.

 

Vattnet från reningsverket rinner via Norra och Södra Barken samt Kolbäcksån ner till Mälaren som lider av övergödningsproblem. Därför har detta projekt valts ut som en av många åtgärder som genomförs inom ramen för LIFE-projektet, Rich Waters. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska Rich Waters tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar Norra Östersjöns vattendistrikt. EU-projektet omfattar över trettio olika projekt i Mellansverige och administreras av Länsstyrelsen i Västmanland.


Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar om projektet är du välkommen att kontakta projektedaren, Martina Andersson på WessmanBarken Vatten & Återvinning, telefon 0240-309 26, e-post martina.andersson@wbab.se.

 

Du kan även kontakta miljöstrateg Ida Dahl på Smedjebackens kommun, telefon 0240-66 01 76, e-post ida.dahl@smedjebacken.se.

 

Life projektets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90