Förändringar i VA- och avfallstaxorna i Ludvika och Smedjebacken 2019

Hos oss på WBAB är det mycket som händer just nu. Vi driver många projekt kopplade till vattenförsörjningen och återvinningen i Ludvika och Smedjebackens kommun. Under 2018 rustade vi upp ledningsnätet i Smedjebacken och Ludvika för cirka 8 miljoner. Vi håller även på att bygga ut VA-nätet i båda kommunerna och fler områden är på gång. Vi gör också investeringar i våra verk för att säkra dricksvattenproduktionen samt sänka energiförbrukningen.

På återvinningssidan ska vi bygga en ny återvinningscentral i Smedjebacken.
I Ludvika så rullar arbetet på med införandet av det nya avfallssystemet, just nu är vi bland annat ute och undersöker hur det ser ut på de platser i kommunen där man idag har så kallade gemensamma hämtställen. Efter att vi sammanställt resultatet från det abonnemangsval som våra villa- och fritidshusägare i Ludvika har gjort, så kan vi se att de allra flesta (83 %) har valt alternativ Standard i övrigt valde ungefär lika många alternativ 2 - Mini (8 %) och alternativ 3 - Dela kärl (9 %). Politikerna i Smedjebacken vill att vi utreder möjligheten att införa fastighetsnära insamling av förpackningar vid hemmet även i Smedjebacken.

Justeringar i taxorna 2019

I Ludvika blir det en helt ny taxa när det nya återvinningssystemet införs under 2019. Kommunfullmäktige i Ludvika beslutade att det blir en höjning med 4 % på VA-taxan. Anledningen till höjningen är framför allt för att täcka kostnaderna för de investeringar som vi har genomfört. Det är investeringar i form av bland annat nya ledningar och ombyggnationer i vatten- och reningsverk.

I Smedjebacken har kommunfullmäktige beslutat att höja återvinningstaxan med 3%. Anledningen till höjningen är att vi utökar öppettiderna på återvinningscentralen i Smedjebacken. VA-taxan i Smedjebacken förblir oförändrad.


För att effektivisera tömningen av slam i enskilda avlopp och optimera körturerna kommer vi att höja priset på budningarna, det vill säga vid de tillfällen då man som kund ringer in och beställer en slamtömning av sin brunn/tank. Detta gör att det blir mer gynnsamt för våra kunder att övergå till bestämda tömningsintervaller.

Här hittar du mer information om de aktuella taxorna.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring förändringarna i taxorna, eller vill veta mer, så är du välkommen att höra av dig till oss! Du når oss på telefonnummer 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Postadress: Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken
E-post: info@wbab.se Telefon:  0240-309 90